DIE OLIEKRUIK

Dit is uiters belangrik dat ons weet presies wat die Skrif ons leer oor WAT of WIE hierdie OLIE of SALF is waarsonder ons vandag nie kan lewe nie.

Ek is oortuig dat die OLIE (Shemen) wat die vyf wyse maagde gehad het, en die¬†vyf dwase maagde nie gehad het nie, is die Houer / Oliekruik (Sy Naam) waarin die¬†eintlike OLIE (Salwing of Ruach) geberg word. Onthou dat hierdie gelykenis deur¬†Yahusha vertel was met betrekking tot hierdie laaste dae waarin ons leef, terwyl¬†ons met opgewondenheid wag vir Sy wederkoms. Die dwase maagde het gedink¬†hulle het olie gehad. Hulle het waarskynlik ‘n kruik gehad met olie daarin – ‘n kruik¬†(die naam Jesus?) met galsterige olie (‘n ander gees?) wat nie geskik is en dus nie¬†sou brand en lig verskaf in die hart van ‘n gelowige nie. Wat leer die Skrif ons van¬†die lamp wat elke maagd in haar besit gehad het?

Die gees (hart) van die mens is ‘n lamp van YaHuWaH,
dit deursoek al die kamers van die binneste.
(Spreuke 20:27)

Want U laat my lamp skyn;
YaHuWaH my Elohiem laat my duisternis opklaar.
(Psalm 18:29)

Die lamp kan slegs skyn (deur YaHuWaH aangesteek word) as die maagd die ware Oliekruik van die Bruidegom se Naam besit. Hierdie Kruik sal nooit leeg raak nie. Lees gerus die verhaal van die weduwee en hoe die profeet Elia (Eliyahu Рmy Magtige is YaHuWaH) geprofiteer het dat die OLIE (Ruach) in haar Kruik (die Naam Yahusha) nooit sou opdroog nie. Hierdie OLIE het vir haar en haar gesin voorsien van voedsel (Brood van die Woord) in die tyd van hongersnood, van beskerming, van genesing en van lewe. (1Konings 17)

Hierdie weduwee het die regte Oliekruik (Naam) gehad met die regte OLIE (Ruach) daarin. Sy het die Naam van Elohiem (die Almagtige) geken en het dit met vrymoedigheid gebruik. Die profeet het nie eers nodig gehad om dit vir haar te leer nie. Toe hy by haar opdaag het sy hom dadelik herken as die profeet van YaHuWaH, en Sy Naam het oor haar lippe gevloei. (v12). Maar in haar denke was YaHuWaH die profeet se Elohiem en nie hare nie. Daarom het sy geen benul gehad van die krag van hierdie Naam en die Salwing (OLIE) wat dit bevat nie. Dit is die waarheid wat die profeet vir haar moes leer. Dit is dieselfde waarheid wat die Ruach (Gees) vir die potensiale bruid in hierdie dae ook wil leer. Gaan ek en jy, liewe leser, wyse maagde wees, of dwase maagde wat onleerbaar is?

Yahusha (Die Naamdraer, Joh.5:43) het hierdie gelykenis vertel as ‘n ernstige¬†waarskuwing aan ons wat lewe in die laaste dae. Feit is, net 50% van die maagde¬†was gereed. Hulle was nie gereed omdat hulle die Torah onderhou het nie. Hulle¬†was gereed omdat hulle die regte Kruik met Olie gehad het. Hierdie OLIE brand¬†dan in die lamp van ons harte en verlig die Torahpad vir ons. Sonder Sy Ruach het¬†ons geen LIG om die nou Torahpad te sien sodat ons daarop sal bly nie.

Ons weet dat volgens Hooglied is die Bruidegom se Naam die Kruik met die OLIE daarin.

Laat Hy my kus met kusse van Sy mond;
Want U liefde is kosteliker as wyn.
U SALF / OLIE (Shemen) is aangenaam van geur,
U Naam (Shem) is SALF / OLIE (Shemen) wat uitgegiet is;
Daarom het die maagde U lief.
(Hoog.1:2-3)

Ons Afrikaanse vertaling het die woord “soos” bygevoeg. Ek het dit hierbo uitgelaat¬†want dit is nie in die Hebreeus van Hooglied 1:3 nie. Dus is die Bruidegom se¬†Naam letterlik die SALF of OLIE. Met ander woorde, daar kan geen OLIE (Ruach) wees sonder die KRUIK wat dit bevat nie. (Joh.14:26). Daarom kan ons nie verwag¬†dat as ons ‘n “ander naam” of oliekruik saamdra op ons geestelike lewenspad, dat¬†Ruach daardie onrein olie sal gebruik om ons lampe te laat brand nie.

Dit is insiggewend dat die Hebreeuse woord Shem (Naam) en die woord Ruach (Gees) dieselfde numeriese waarde van 34 het.

SHIN 21, MEM 13 = 34
RESH 20, UAU 6, CHET 8 = 34

Mashiach (Messias) se Naam en Sy Gees is dus sinoniem soos Hoog.1:3 ons ook¬†leer. As Sy Naam uitgegiet word (gespreek word met liefde, eerbied en vertroue¬†vanuit ‘n gelowige hart), dan word Sy Ruach saam uitgegiet. Dit is waarom dit so¬†belangrik is om Sy ware Naam te ken en dus met Hom, intiem te wees.

Olie is iets wat onmoontlik is om te berg sonder ‘n houer. Dit bly binne in die houer¬†of oliekruik totdat dit benodig word. Die profeet Shemuel (Naam van ons EL), toe¬†YaHuWaH hom gestuur het om vir Dawied (Geliefde) te SALF as die nuwe koning¬†van Yisra’El, het hy die oliekruik (horing) saam met hom geneem. Dit was YaHuWaH se¬†opdrag aan hom. En toe Hy die toekomstige koning vir hom uitwys, het Shemuel hom geSALF.

Kom ons lees drie vêrse van daardie wonderlike gebeurtenis:

Daarna sê YaHuWaH aan Shemuel:
Hoelank sal jy treur oor Saul, terwyl Ek
hom verwerp het om koning te wees oor Israel?
VUL JOU HORING MET OLIE (Shemen) en gaan heen.
Ek stuur jou na Isai, die Betlehemiet, want Ek het
onder sy seuns vir My ‘n koning uitgesoek.
(1Sam.16:1)

En YaHuWaH sê: Staan op, SALF hom, want dit is hy.
Shemuel neem toe die HORING met OLIE en SALF hom te midde van sy broers,
EN DIE RUACH (GEES) VAN YAHUWAH HET VAN DIE DAG AF
EN VERDER OOR DAWIED VAARDIG GEWORD.
(1Sam.16:12-13)

Dawied het sy geliefde Psalm 23 begin met die Naam: YaHuWaH is my Herder, niks¬†sal my ontbreek nie… As gevolg van die Ruach binne in die Naam kan hy s√™: Hy¬†lei my in die spore van geregtigheid (Torah) om Sy Naam ontwil. v3. Hy bely dat in¬†hierdie gevaarlike w√™reld vol van vyande wat sy ondergang soek, sal hy nie vrees¬†nie: Want U is met my… v4. Hy fees te midde van sy vyande. Al hierdie se√ęninge¬†net omdat sy hoof gesalf is met OLIE (Ruach) binne in die Naam. U maak my hoof¬†vet met OLIE, my beker loop oor. v5

Die Houer, Kruik of Horing waarin die OLIE van YaHuWaH se Ruach geberg word, is die Naam van Yahusha. Dit is uiters belangrik dat ons hierdie waarheid moet verstaan, met ons hele hart sal aanvaar, en dit dan daagliks sal toepas.

Maar die Trooster, die Heilige Gees (Ruach),
wat die Vader (binne) IN My Naam sal stuur, Hy sal julle
alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
(Joh.14:26)

Ek is van mening dat die vyf dwase maagde ook oliekruike met olie gehad het.¬†Maar dit was nie die regte Kruik (Naam) nie, en dus ook ‘n ander gees wat nie in¬†die lamp van die hart kon brand om suiwer LIG te verskaf nie. ‘n Vreemde naam is¬†ook vreemde reukwerk. Dit word baie ernstig deur Torah verbied om vreemde¬†reukwerk te offer op YaHuWaH se altaar, (Ex.30:9). Aaron se twee seuns het¬†vreemde reukwerk geoffer en daarvoor gesterf, (Lev.10:1).

In Hernieude Verbond konteks word ons vermaan:

Laat ons dan gedurig deur Hom (Yahusha) aan Elohiem (YaHuWaH)
‘n lofoffer bring, DIT IS DIE VRUG VAN LIPPE WAT SY NAAM BELY.
(Heb.13:15)

Ons kan nie, ons durf nie, aan Hom ‘n lofoffer bring deurdat ons ‘n valse naam¬†vereer nie. Die naam Jesus is vreemde reukwerk! Dit is nie Sy Afrikaanse naam of¬†Sy Engelse naam nie. ‘n Naam bly dieselfde in alle tale. Die naam wat dus deur die¬†ganse Christendom vereer word is ‘n vreemde naam wat vreemde reukwerk¬†meebring en ‘n Torah lewenswandel verag as wetties.

Die afgelope drie tot vier dekades is die Ruach dwarsoor die w√™reld besig om die¬†leuen van hierdie vreemde reukwerk te ontbloot, en om die lieflike geur van Sy¬†ware Naam te openbaar. Laat ons ons lampe volmaak met die OLIE (Shemen) –¬†die kragtige en kosbare Naam van ons Mashiach (die Gesalfde) Yahusha.

Ek sluit af. Te laat het die vyf dwase maagde besef dat hulle nie intieme kennis¬†gehad het met die Bruidegom se Naam en dus met Hom nie. Hulle kon nie hierdie¬†kennis op daardie laat stadium by die vyf wyse maagde kry nie. Die vyf wyse¬†maagde kon ook nie, al wou hulle hoe graag, hulle intieme kennis deel nie. Dit is¬†onmoontlik. Jy kan nie jou leefwyse vir iemand gee nie. Jy kan dit wel met hulle¬†mondelings deel. Maar elkeen moet hulle eie leefwyse ontwikkel en uitlewe. Die¬†Naam Yahusha moet elke gelowige se eie leefwyse word. Sonder dit sal ‘n¬†persoon, al het hy / sy die Torahpad probeer stap, die onsettende woorde hoor:¬†Voorwaar Ek s√™ vir julle, Ek ken (is nie intiem met) julle nie… Mat.25:12.

Om ‘n persoon werklik te ken, beteken dat jy ook sy naam sal ken. Hoeveel¬†kosbare gelowige mense wil niks weet van die Naam wat die Gees besig is om¬†weer oor die w√™reld heen bekend te stel nie? Hoe onsettend tragies!

Spreek Die Waarheid In Liefde

Hierdie artikel is geskryf deur ons geliefde broer Johann Moller van Suid Afrika.

Print Friendly, PDF & Email

rYm Covenant

To the Torah and to the witness! If they do not speak according to this Word, it is because they have no daybreak [light]. Yeshayahu (Isaiah) 8:20

0 Comments

Leave a Comment!

%d bloggers like this: