WIE HET OPGEVAAR EN NEERGEDAAL?

WAT IS SY NAAM?

 Sewe wat Getuig van Dié GETUIE – die Gesalfde Woord wat vlees geword het: Salomo – die wyse koning wat die tempel vir die Naam van die Groot Koning ingewy het.

  • Dawid – die man wat die hart van die Vader geken het en meer as enige ander Skrifskrywer Sy Naam groot gemaak het.
  • Shaúl (Paulus) – die apostel, vroeër ʻn lasteraar, vervolger en geweldenaar. Hy was gekies om die Naam te verkondig voor nasies, konings en die volk Israel.
  • Jakob (Jakobus) – die broer van die Messias, en leier van die eerste Messianse gemeente. Hy het die Naam intiem geken.
  • Johannes – die geliefde apostel wat in sy geskrifte die Messias se ware identiteit (Sy Naam) openbaar het.
  • Lukas – die griekse geneesheer wat die enigste Skrifskrywer geword het wat nie ʻn Hebreer was nie. Sy Handelinge boek is ʻn tesis oor die Naam.
  • Kefa (Petrus) – die dissipel wat eerste die openbaring gekry het van wie die Messias werklik was – die Seun van die Allerhoogste, en Naamdraer.

Salomo:

Wie het na die hemel opgevaar en neergedaal…? Hoe is Sy Naam? en hoe is die Naam van Sy Seun? Weet jy dit? (Spreuke 30:4)

Dawid:

U het opgevaar na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja ook wederstrewiges om daar te woon, O YaHuWaH Almagtige! (Psalm 68:19 OV met die regte Naam en titel herstel)

Shaúl:

Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dít: Hy het opgevaar – wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. (Efésiërs 4:8-10)

Hy wat in die gestalte van die Almagtige was, het dit geen roof geag om aan die Almagtige gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ʻn dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; (neergedaal) en in gedaante gevind as ʻn mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die folterpaal. Daarom het Elohiem (Almagtige) Hom ook uitermate verhoog (opgevaar) en Hom ʻn Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Yahusha sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Yahusha Gesalfde die Meester is tot heerlikheid van Elohiem die Vader.  (Filipense 2:6-11 OV met die regte Naam en titel herstel)

Jakobus:

Elke goeie gif (geskenk) en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. (Jak.1:17)

Johannes:

Hy haal hier die woorde van die Messias aan. Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar Hy tevore was? (Johannes 6:62) Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om My wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. (Johannes 6:38)

En hulle sê: Is Hy nie Yahusha, die seun van Josef nie, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê Hy dan: Ek het uit die hemel neergedaal(Johannes 6:42 OV met die regte Naam herstel)

Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. (Johannes 6:51)

Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het. (Johannes 6:58)

En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wereld gestuur (neergedaal) het. (1 Johannes 4:14)

Lukas:

En Hy het hulle uitgelei tot by Betanië. En Hy het Sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het Elohiem (Almagtige) geprys en gedank. Amein. (Lukas 24:50-53 OV met die regte titel herstel)

Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Yahusha begin doen en leer het tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Afgesonderde Gees bevele gegee het… (Handelinge 1:1-2 OV met die regte Naam en titel herstel)

…maar julle sal krag ontvang wanneer die Afgesonderde Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees… En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ʻn wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, (opvaar) staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Yahusha wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom (2de neerdaal) soos julle Hom na die hemel sien wegvaar (opvaar) het. (Handelinge 1:8-11 OV met die regte Naam herstel)

Kefa (Petrus):

Hierdie Yahusha het Elohiem opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat Hy dan deur die regterhand van Elohiem verhoog is en van die Vader die belofte van die Afgesonderde Gees ontvang het, het Hy uitgestort, (neerdaal van die Gees) wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie na die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: YaHuWaH het gespreek tot my Meester: Sit aan My regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ʻn voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat Elohiem Hom Meester en Messias (Gesalfde) gemaak het, hierdie Yahusha wat julle deurboor het. (Handelinge 2:32-36 OV met die regte Naam en titel herstel)

Want Messias het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot Elohiem te bring – Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees; in wie Hy ook heengegaan (neergedaal) en gepreek het vir die geeste in die gevangenis… deur die opstanding van Yahusha Messias wat heengegaan (opgevaar) het na die hemel… (1 Petrus 3:18-22)

ʻn Paar Gedagtes oor hierdie tekse:

 Die tekse hierbo handel oor die identiteit van die Messias. Wie is Hy in werklikheid? Twee van die sewe wat getuig is konings, vier is apostels (gesante of gestuurdes), en een is ʻn welgestelde bekeerling uit ʻn heiden nasie. In Openbaring 3:14 staan daar: En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dit sê die Amein, die getroue en waaragtige Getuie, die begin (oorsprong) van die skepping van Elohiem. (Almagtige)

Die Belangrike Vrae:

Salomo stel die vrae baie duidelik; Wie het opgevaar en Wie het neergedaal? Wat is Sy Naam en wat is Sy Seun se Naam? Dan kom Dawid en stel dit onomwonde: Ú, by Naam YaHuWaH, is die EEN wat opgevaar het.

Nou kom die hoogsgeleerde apostel Paulus en Hy verklaar Dawid se stelling. Hy stel dit nog duideliker sodat enigeen presies kan weet van wie hy praat. Hy sê: Maar dít: Hy het opgevaar – wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? HY WAT NEERGEDAAL HET, IS DIESELFDE AS HY WAT OPGEVAAR HET.

Die Raaisel – Twee Persone of net EEN?

 Dawid sê dat YaHuWaH (die Vader) opgevaar het. Paulus sê dat die EEN wat opgevaar het noodwendig eers moes neergedaal het. En die EEN wat neergedaal het is dieselfde (Persoon) as Hy wat opgevaar het. Dawid praat van YaHuWaH en Paulus praat van Yahusha. Ons kan daarom nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat YaHuWaH en Yahusha EEN en dieselfde Persoon is nie! As Salomo sy vrae stel dan praat hy ook van EEN. Kom ons kyk na al sy vrae om te sien of dit hierdie EEN en dieselfde Persoon konsep bevestig.

Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal?

Wie het die wind in Sy vuiste versamel?

Wie het die waters in ʻn kleed saamgebind?

Wie het al die eindes van die aarde vasgestel?

 Na hy hierdie vier vrae stel, wat duidelik na EEN Persoon verwys, dan vra hy twee verdere vrae wat eintlik ʻn raaisel is want skielik lyk dit of hy na twee Persone verwys:

Hoe is Sy Naam?

En hoe is die Naam van Sy Seun – as jy dit weet?

Ons kan hierdie laaste twee vrae ook as volg stel: Wat is Sy Naam in Sy openbaring as die Vader, en wat is Sy Naam in Sy openbaring as die Seun? Deur sy vrae getuig die wyse Salomo dat die Skepper EEN Persoon is wat Homself as beide Vader en Seun openbaar het. Ek glo dat die Skrif in sy geheel hierdie konsep ook bevestig. Is dit nie ook wat Paulus bevestig in sy Filippense brief wat hierbo aangehaal is nie?

Hy wat in die gestalte van die Almagtige was !

Wat sê die Skrif hier??? Is dit enigsins moontlik dat die Almagtige wat Homself as ʻn jaloerse Elohiem (Magtige Een) wat geen ander sogenaamde magtiges (gode) voor Sy aangesig duld nie, (Ex.20:5, 34:14, Deut.4:24, 5:9, 6:15) in die Nuwe Verbond Skrif iemand anders sou erken wat ook Sy gestalte het? Met ander woorde ʻn geskape wese (skepsel) wat gelyk aan Hom is? Nee dit is totaal en al onmoontlik! Daarom is daar net een moontlikheid. Hy wat in die gestalte van die Almagtige was, IS die Almagtige wat Homself as die Seun openbaar het.

Hy het dit gedoen deur Homself te ontledig en die gestalte van ʻn dienskneg aangeneem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ʻn mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die folterpaal. (kruis)

Daarom het Elohiem Hom ook uitermate verhoog…

Nadat Hy ons verlossing bewerkstellig het deur Homself te offer, het Hy opgevaar tot die uiterste posisie van gesag. Daardeur het die Vader aan die Seun ʻn Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Yahusha sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Yahusha Gesalfde die Meester is tot heerlikheid van Elohiem die Vader. (Fil.2:6-11 OV met die regte Naam en titel herstel)

Ek wil hierdie studie bevestig met twee ander Skrif gedeeltes. Eerstens van die profeet Jesaja, en dan ʻn gesprek tussen die Messias en Sy dissipels waar Hy bevestig dat Hy deel is van hierdie EEN Elohiem konsep wat die grondslag is van ware aanbidding. Hoor, o Israel, YaHUaH ons Elohiem, YaHuWaH is EEN… Daarom moet jy YaHuWaH jou Elohiem liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. (Deut.6:4-5)

Jesaja:

Want ʻn Kind is vir ons gebore, ʻn Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem (letterlik: Sy Naam word genoem) Wonderbaar, Raadsman, Sterke Elohiem, Ewige Vader, Vredevors – tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van YaHuWaH van die leërskare sal dit doen. (Jesaja 9:5-6 OV met die regte Naam herstel)

Wat sê die profeet vir ons hier? Baie eenvoudig dat deur Sy ywer (Sy dringende begeerte en voorneme) gaan YaHuWaH Sy Seun (Homself) aan ons gee in die vorm van ʻn mense Kind. Hierdie Kind sal die gestalte hê van Sterke Elohiem en Ewige Vader! Met ander woorde, hierdie Kind sal die Sterke Elohiem – die Ewige Vader wees. Maar in Sy Menslike vorm (Seun van die Mens) word Hy die Seun genoem. Dit beteken geensins dat toe Hy Mens was twee duisend jaar gelede, het die Vader nie in die hemel bestaan nie. Dit beteken ook nie dat Hy twee afsonderlike Persone is nie, want dit sou dan Deuteronomium 6:4 wat leer dat Elohiem EEN is, weerspreek. Ook beteken dit nie dat daar nie ʻn defnitiewe onderskeid tussen die Vader en die Seun is nie. Hoe kan ons dan hierdie Vader en Seun – maar terselfdertyd EEN Elohiem idee of konsep wat die Skrif blykbaar promoveer beter verstaan? Voor ek dit probeer beantwoord wil ek net dít sê. Ons moet ook darem onthou dat die Skepper van hierdie ontsagtelike heelal wat die “slim” wetenskaplikes nog nie eers die begin ontdek het nie, veel groter is as Sy skepping en daarom so vêr bo ons veilbare en sterflike skepsels verhewe is dat dit eintlik onmoontlik is om Hom te verstaan. ʻn Klein swart miertjie staan beter kans om ʻn mens, waarvan hy nie eers bewus is nie, te verstaan as wat ʻn mens sy Skepper kan verstaan. Ons kan slegs dít van Hom verstaan wat Hy in Sy genade aan ons openbaar.

Laat ek probeer verduidelik hoe ek Sy openbaring van Homself uit die Skrif verstaan. Die maklikste is om eers myself, Sy skepsel, te verstaan. Wat leer die Skrif vir ons in dié verband?

En Elohiem het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld van Elohiem het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. (Gen.1:27 OV met die regte titel herstel)

Hoe moet ons daardie teks vertolk? Heel eenvoudig, die menseras is na die beeld van sy Skepper geskape. As ons dan na die eintlike skepping van die mens kyk, dan kan ons mos tot ʻn mate die gevolgtrekking maak van hoe Elohiem is, want die mens moet noodwendig Hom weerspieël want hy dra Sy beeld. Dis mos ʻn logiese redenasie. Kom ons kyk dan na die skepping van die eerste mens.

En YaHuWaH Elohiem het die mens geformeer uit die stof van die aarde (liggaam) en in sy neus die asem van die lewe geblaas. (gees) So het dan die mens ʻn lewende siel geword. (Gen.2:7 OV met die regte Naam en titel herstel)

Elke mens is ʻn gees wat sy/haar eie persoonlikheid (siel) besit. Hierdie geestelike wese (mens/siel) woon in ʻn stoflike liggaam. Die mens sterf as die gees daardie liggaam verlaat – as hy/sy die laaste asem (gees) uitblaas. Die mens bestaan dus uit die drie elemente van gees, siel en liggaam. Hierdie waarheid word ook deur Paulus bevestig in sy brief aan die Thessalonicense gemeente. En mag Hy, die Elohiem van die vrede, julle volkome heilig maak, (afsonder in reinheid) en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms (tweede neerdaal) van onse Meester Yahusha Messias! (1 Thes.5:23 OV met die regte Naam en titel herstel)

Hierdie vêrs stel dit baie duidelik dat die Skepper belangstel in die totale mens, nie net sy siel en gees nie. Die liggaam is vir Hom net so belangrik, en daarom moet die liggaam vir ons net so belangrik wees. Ons mag nie ons liggame verwaarloos nie. Elke gelowige se liggaam is tog die tempel of woning van die Vader/Seun deur Sy Gees. (Joh.14:16-18 & 23) Hy wil hê dat elke gelowige na gees, siel en liggaam onberispelik (sonder, gebreke, foute, kwale of siekte) bewaar word tot Sy wederkoms. Hy wil ʻn rein en volmaakte bruid in alle opsigte hê.

Dus is elke EEN mens ʻn drie-eenheid – hy/sy is nie drie afsonderlike mense nie. As ek met my vrou gesels, dan is my totale wese – gees, siel en liggaam betrokke. My liggaam (deur middel van my stembande, mond, lippe en tong) doen die praatwerk, maar die woorde wat uit my mond kom reflekteer my gees en my persoonlikheid (siel). Die oorsprong van elke woord wat ek praat is in my gedagte wereld – gees en siel – gesetel.

Ons is na Sy beeld geskape, en as ons drie-enige wesens is dan moet Hy ook mos wees, nie waar nie? Dit is presies wat die Skrif leer, dat die Skepper YaHuWaH ook ʻn Drie-Eenheid is. In die begin het Elohiem (Vader) die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereldvloed, en die Gees van Elohiem het gesweef op die waters. En Elohiem het gesê: (Elohiem die Woord – Seun) Laat daar lig wees! En daar was lig. (Genesis 1:1-2 OV met die regte titel herstel)

Soos met die mens, is daar nie hier sprake van drie verskillende Persone nie, maar EEN Persoon wat Homself openbaar as ʻn DRIE-ENIGE Wese. Ewewel, daar is tog ʻn onderskeid tussen hierdie drie “elemente”, as ons in ons beperkte taal hierdie woord mag gebruik, om die EEN Skepper te probeer verduidelik.

Toe die Skepper neergedaal het aarde toe, het Hy Homself in al Sy volheid in ʻn menslike liggaam gegiet en daardie deel van Hom het Hy van Homself onderskei deur na Hom as die Seun te verwys. As daar ʻn Seun is, dan veronderstel dit natuurlik dat daar ook ʻn Vader moet wees. Kyk wat sê Paulus in dié verband aan die gemeente van Kolosse.

…en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges (afgesonderdes in reinheid) in die lig – Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van Sy liefde, in wie ons die verlossing het deur Sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy (die Seun) is die Beeld van die onsienlike Elohiem, die Eersgeborene (Inisiëerder, Aanvanger, Beginner of Bron) van die hele skepping; want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in Hom (die Seun) die ganse volheid sou woon en dat Hy (die Vader) deur Hom (die Seun) alles met Homself (die EEN Elohiem) sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van Sy folterpaal… (Kol.1:12-20 OV met die regte titel herstel)

Wat sê die Messias (Seun) van Homself:

 Ek gaan nou ʻn groot gedeelte van die gesprek aanhaal wat die Messias met Sy dissipels gehad het kort voor Sy onregverdige teregstelling. Ons vind hierdie gesprek in Johannes 14, 15 en 16:

Johannes 14:

Laat julle hart nie onsteld word nie; glo in Elohiem, glo ook in My. (Joh.14:1) Kan ons nie hier verstaan dat die Messias Homself gelykstel met die Allerhoogste (Elohiem) nie? Met ander woorde, Hy sê, As jy in My glo, dan glo jy in Elohiem. In die huis van My Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan (opvaar) om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer (tweede neerdaal) en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. (Joh.14:2-4 OV)

Onthou, die Meester praat hier met Sy dissipels wat groot geword het met die verwagting van die koms van hulle Gesalfde (Messias). Hy het hulle die laaste drie jaar al voorberei op Sy dood (neerdaal) en opstanding. (opvaar) Hy het aanvaar dat hulle geweet het dat Hy werklik die langverwagte Messias was. Hy het aanvaar dat hulle dit geglo het en daarom verwag het. Maar ons sien dat hulle reaksie op hierdie woorde amper ʻn desperate wanhoop was.

Thomas sê vir Hom: Meester, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? (v.5) Kan jy tussen die lyne lees en die desperaatheid in Thomas se woorde hoor? Nou kom die Meester met daardie wonderlike en welbekende woorde – die kern van die evangelie boodskap.

Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. (v.6-7) Vir my is hierdie lewende woorde van die Messias soos ʻn kollig wat op die Skepper skyn en Hom identifiseer.

Niemand kom na die Vader behalwe deur My (die Seun) nie.

Of:

Niemand kan na die Vader toe kom as hy nie na die Seun toe kom nie.

Of:

Niemand kan tot die Vader bid as hy nie tot die Seun (in Sy Naam) bid nie.

Of:

Niemand kan die Vader aanbid as hy nie die Seun aanbid nie.

Of:

Die Vader en die Seun is EEN Wese – EEN Elohiem – Dieselfde Skepper!

 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. Sjoe! Vêrs 6 is genoeg om my te oortuig. Maar Hy hou nie daar op nie. In die volgende sin wat Hy praat maak Hy dit NOG duideliker. Hy sê: As julle My ken, dan ken julle ook die Vader. Dít is slegs moontlik as die Vader en die Seun dieselfde Wese is. Ek en my seun is twee heeltemal verskillende persone. Daar is baie mense wat my seun ken maar wat my van geen kant ken nie. Maar die Seun sê: As julle My ken, dan ken julle die Vader.

Wat hierdie Man praat maak net nie sin vir die dissipels nie. Ek dink dat nadat die Meester die vorige woorde gepraat het, het daar ʻn lang stilte geheers. Uiteindelik het Filippus die moed bymekaar geskraap en huiwerig gesê: Meester,… toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. (v.8) Met ander woorde, Ek twyfel ook, Meester, maar al wat U hoef te doen is om die Vader aan ons te wys – dit sal vir ons genoeg wees. Dan sal ons glo.

Wat was die Meester se antwoord hierop? Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self. As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na My Vader gaan. (v.9-12)

Is dit nie merkwaardige woorde nie? Om Hom te sien, sê Hy, is om die Vader te sien. Geen wonder dat hulle twyfel in hulle harte gehad het nie. Hierdie Man wat voor hulle staan sê vir hulle prontuit dat Hy die Vader – die Almagtige Skepper van die heelal is! Kon hulle Hom glo? Kon hulle daardie kans neem? As hulle Hom glo, en dis nie die waarheid nie dan het hulle ook die slagoffers geword van een van die baie valse messiasse wat deur die eeue vir Israel verlei het. Hy verstaan hulle onsekerheid en dit is waarom Hy verder gaan deur te verduidelik dat die woorde wat Hy spreek in werklikheid die Vader se woorde is. Dis die Vader wat spreek.

En bowendien, verduidelik Hy, dis die Vader wat die wonderwerke verrig. Glo My terwille van die werke wat julle My gedurende die afgelope drie jaar sien doen het. Met ander woorde, die wonderwerke – dooies opwek, siekes gesondmaak, brood en vis vermeerder om duisende te voed, storms stilmaak deur Sy woord, demone uitdryf, op water loop ens. ens. is die bewys van wie Hy in werklikheid is. Om dan Sy identiteit te bevestig, wys Hy dat Hy die gesag van die Allerhoogste besit – Hy maak ʻn fantastiese belofte aan almal wat in Hom glo dat hulle ook dieselfde werke sal doen wat Hy gedoen het omdat Hy as Seun gaan opvaar en met die Vader weer vereenselwig gaan wees.

En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle (enig)iets in My Naam vra, sal Ek dit doen. (v.13-14)

Daar het ons dit nou so duidelik soos een plus een is gelyk aan twee! Wat julle ook al in My Naam vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader, in hierdie openbaring van Hom as Seun, verheerlik kan word. Dink weer terug na die twee raaisel vrae wat Salomo gestel het. Wat is Sy (Vader) se Naam, en wat is Sy Seun se Naam, – weet jy dit?

Die Skepper het hierdie vrae in Sy Woord geplaas want Hy wil hê ons moet weet dat Sy Gesag in Sy Naam opgesluit is. Hy het Sy Gesag aan Sy Naam gekoppel. Daardie Naam (Gesag) is aan elke gelowige gegee. As ons glo in die Messias (Gesalfde, wie se Naam ook die Salwing is – Hoog.1:3), wat opgevaar het na die regterhand van die Vader, (die hoogste posisie van Gesag in die hemel) dan is dit asof daardie Gesag aan ons behoort. Maar die Gesag is aan Sy Naam gekoppel, die ware Naam wat Hom as die ware Almagtige identifiseer. As die gelowige dan enige iets in Sy Naam vra, dan sal Hy Sy Naam eer deur dit te doen. Mag ons dan besluit dat dit nie saak maak wat ons Hom noem of hoe ons Hom aanspreek nie?

As julle My liefhet, bewaar My gebooie. (v.15) Hier is nog ʻn vêrs wat bewys dat die Messias eintlik YaHuWaH in die vlees is. Hy haal hier aan uit die Tien Gebooie, waar YaHuWaH praat: Ek is YaHuWaH jou Elohiem wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het… en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou. (Ex.20:2 & 6 OV met die regte Naam en titel herstel) As die Messias nie YaHuWaH in die vlees is nie, hoe durf Hy YaHuWaH se gebooie as Sy gebooie eien?

En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ʻn ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. Nog ʻn klein tydjie, en die wereld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat Ek in My Vader is, en julle in My, en Ek in julle. Wie My gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hom sal My Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. (v.18-21)

In hierdie paar vêrse openbaar die Almagtige Hom as ʻn Drie-enige Wese – Vader, Seun en Gees. Die Messias sê dat Hy die Vader sal bid om die Gees te stuur. Dan vereenselwig Hy Hom met die Gees deur te sê: Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. (deur die Gees) Dan maak Hy dit nog duideliker deur te verduidelik dat ons sal weet dat Hy in die Vader is, of dat Hy die Vader is. Hy praat dan weer van Sy gebooie. As ons dié bewaar sal Hy Hom aan ons openbaar. Openbaar as wie? YaHuWaH natuurlik!

Judas, nie die Iskariot nie, sê vir Hom: Meester, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wereld nie? Yahusha antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy My Woord bewaar, en My Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie, bewaar My Woorde nie; en die Woord wat julle hoor, is nie Myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. (v.22-24)

Weereens bevestig die Messias in duidelike taal dat Hy een is met die Almagtige – en ons weet dat hierdie Wese EEN is. Hoe anders kan ons hierdie woorde vertolk? As iemand My liefhet, sal hy My Woord bewaar, en My Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en in hom woon.

Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly; maar die Trooster, die Afgesonderde Gees, wat die Vader in My Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. Vrede laat Ek vir julle na, My vrede gee Ek aan julle; nie soos die wereld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. (v.25-27)

Hier lê Hy weer die klem op Sy Naam – Sy ware identiteit. Let mooi op, die Vader stuur die Gees in die Naam van die Messias! Onthou die vrae aan die begin van hierdie artikel: Hoe is Sy Naam? En hoe is die Naam van Sy Seun? Dit is dieselfde Naam! Die Seun het die Vader se Naam geërf. Die skrywer van die brief aan die Hebreërs getuig hiervan.

Nadat die Almagtige (Vader, Seun en Gees) baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wereld gemaak het.

Hy, (die Seun) wat die afskynsel is van Sy (die Vader se) heerlikheid en die afdruksel van Sy wese en alle dinge dra deur die woord van Sy krag, (Sy Gesag) nadat Hy (die Almagtige) deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ʻn voortrefliker Naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het Hy (Vader) ooit gesê: U is My Seun, vandag het Ek U gegenereer? (uit Myself gebaar) en weer: Ek sal vir Hom ʻn Vader wees, en Hy sal vir My ʻn Seun wees? En wanneer Hy weer die Eersgeborene (die Seun) in die wereld inbring, sê Hy: En al die engele van die Almagtige moet Hom (die Seun) aanbid. (Heb.1:1-6 OV met die regte titel herstel)

Terug na die Messias se woorde wat Johannes neer geskryf het: Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg (opvaar) en Ek kom weer (tweede neerdaal) na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het; Ek gaan na My Vader, omdat My Vader groter is as Ek. En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wereld kom en het aan My niks nie. Maar dat die wereld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het – staan op, laat ons hiervandaan weggaan. (v.28-31)

Baie mense wat nie kan glo dat die Messias en die Vader EEN in wese is nie, gebruik die argument dat die Messias self erken dat die Vader groter is as Hy. Maar Hy is slegs kleiner as die Vader in Sy Menswees. Na Sy opstanding, en net voor Hy opgevaar het, leer die Skrif vir ons: En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel. En Yahusha het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag (gesag) in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam (enkelvoud) van die Vader en die Seun en die Afgesonderde Gees; (Een Elohiem – een Naam) en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wereld. Amein. (Mat.28:17-20)

Johannes 15:

Ek is die ware wynstok, en My Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die Woord wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. (v.1-5)

Waarom het die Vader besluit om in die Seun na Sy Skepping neer te daal? Volgens hierdie woorde is dit heel eenvoudig. Hy moes die Wynstok geword het waaruit elke loot sy voeding kry om te kan vrug dra. In die geestelike konteks is vrug uiters belangrik want dit verteenwoordig lewe. Vrug is voedsel en sonder voedsel kan lewe nie bestaan nie. Die Seun is die Brood van die lewe. (Joh.6:32-35)

As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. (v.6) As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is My Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal My dissipels wees. Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad het. Bly in hierdie liefde van My. As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in Sy liefde bly. Dit het Ek vir julle gesê, dat My blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is My gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is My vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy meester doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van My Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in My Naam vra, Hy julle dit kan gee. (v.7-16)

In Hom bly, gehoorsaamheid aan Sy gebooie, liefde vir Hom en teenoor mekaar, die dra van vrug is slegs moontlik as ons dit van die Vader vra IN DIE MESSIAS SE NAAM.

Dit gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê. As die wereld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wereld was, sou die wereld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wereld is nie, maar Ek julle uit die wereld uitverkies het, daarom haat die wereld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ʻn Dienskneg is nie groter as sy meester nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle My woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen terwille van My Naam, omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie. (v.17-21)

Weereens beklemtoon Hy die waarheid dat gelowiges vervolg sal word terwille van Sy Naam. Elkeen wat Sy Naam ken, liefhet en daarin wandel sal die teiken van die vyand wees. Liefde teenoor mekaar is dit wat ons onderskei van die wereld. Hy gebied ons om mekaar lief te hê, want om lief te hê is om letterlik Sy Gebooie te onderhou.

As Ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie; maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie My haat, haat ook My Vader. As Ek nie die werke onder hulle gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle My sowel as My Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word: Hulle het My sonder oorsaak gehaat. Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met My is. (v.22-27)

Dit is merkwaardig dat die Messias in Johannes 14:26 gesê het dat dit die Vader is wat die Trooster sal stuur in Yahusha se Naam. Nou sê Hy dat dit Hy is (nadat Hy opgevaar het) wat die Trooster sal stuur vanaf die Vader. Dit maak net sin as Hy en die Vader een en dieselfde Persoon is.

Johannes 16:

Hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ʻn uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ʻn diens aan die Almagtige bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie. Maar hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat Ek julle dit gesê het. Maar Ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat Ek saam met julle was. (v.1-4)

Hier praat Hy weer van die onvermydelike vervolging wat so te sê elke gelowige se voorland gaan wees. Dit is ironies dat die vervolgers werklik gaan dink dat hulle aan die Almagtige ʻn diens bewys as hulle almal vervolg wat in die Messias glo. Alweer leer die Skrif vir ons dat die Vader en die Seun Een is. Dit is onmoontlik om die Vader lief te hê as mens nie die Seun liefhet nie.

En nou gaan Ek na Hom (opvaar) wat My gestuur het; en niemand van julle vra My; Waar gaan U heen nie? Maar omdat Ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wereld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie, en van geregtigheid, omdat Ek na My Vader gaan (opvaar) en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van die wereld geoordeel is. (v.5-11) In terme van hierdie openbaring van wie die Seun werklik is, is daar soveel diepte in hierdie klompie vêrse. Waarom het Hy in die eerste plek neergedaal en Mens geword? As Seun moes Hy Sy rol vervul as die Lam van Elohiem. Daar was geen ander manier wat Hy die onskuldige Slagoffer kon wees as Hy nie ʻn Mens geword het nie. Die Vader is Gees – Hy het nie ʻn fisiese liggaam van vlees, been en bloed nie. (Joh.4:24) Die Afgesonderde (Heilige) Gees is ook natuurlik Gees en is ook nie beperk tot ʻn liggaam nie. Net in Sy openbaring van Homself as die Seun het die Almagtige ʻn liggaam.

Dit was nodig dat Hy ʻn liggaam vir Homself voorberei het, anders was daar nie onverganklike bloed gewees wat geoffer kon word om vir die mensdom se sondeskuld (verlossing) te betaal nie. …want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê Hy, as Hy in die wereld inkom: (neerdaal) Slagoffer en spysoffer wou U (Vader) nie hê nie, maar U het vir My (Seun) ʻn liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het U nie behaag nie. Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom – in die boekrol is dit van My geskrywe – om U wil te doen, o Almagtige. (Heb.10:4-7 OV met die regte titel herstel)

Hy het dit vir ons gedoen! Petrus, een van ons getuies het geskryf: Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare Bloed van Messias, soos van ʻn lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wereld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is (neergedaal het) om julle ontwil, julle wat deur Hom glo in die Almagtige wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, (opgevaar) sodat julle geloof en hoop op die Almagtige kan wees. (1 Pet.1:18-21 OV met die regte titel herstel) Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. (v.12-14)

Vader, Seun en Gees is EEN Almagtige, nie drie nie. Hy het Homself wel in drie vorms openbaar. Vir die mensdom is die belangrikste van hierdie openbaringe natuurlik die Seun want dit is slegs deur Hom wat ons ʻn verhouding met die Skepper kan aanknoop. In die teks hierbo sê die Seun dat die Gees (wat eers gekom het nadat die Seun opgevaar het na die hoogste posisie van gesag – die regterhand van die Vader), vir Hom (die Seun) sal verheerlik. Waarom sou die Gees van YaHuWaH nie die Vader verheerlik nie? Hy doen dit! want Vader en Seun is EEN en dieselfde Persoon. Kyk net wat sê die Seun nou.

Alles wat die Vader het, is Myne; daarom het Ek gesê dat dat Hy (die Gees) dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. ʻn Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ʻn klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na die Vader gaan. (v.15-16)

Nog ʻn fantastiese bewering wat die Seun van die Mens – die Seun van Elohiem maak. As Hy nie EEN was met die Vader nie dan was dit ʻn uiters arrogante houding en posisie wat Hy vir Homself toeëien.

En in daardie dag (nadat Hy opgevaar het) sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in My Naam, sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in My Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. (v.23-24)

In daardie dag sal julle in My Naam bid; en Ek sê nie vir julle dat Ek die Vader aangaande julle sal vra nie; want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefgehad en geglo het dat Ek van Elohiem uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wereld gekom. (neergedaalWeer verlaat Ek die wereld en gaan (opvaar) na My Vader. (v.26-28)

Hoe meer ek die Skrif lees en bepeins, hoe groter groei my liefde en waardering vir die Skepper wat Homself op so ʻn merkwaardige en tog so eenvoudige wyse aan ons openbaar het. Ek dink aan die wonderlike woorde van ʻn moderne psalm:

Daar is EEN – Hy ken my swakheid

Daar is EEN wat my verstaan

O Yah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Daar is EEN – Hyʼs die EEN.

Daar is EEN – Hy is vol liefde

Daar is EEN – Hy is getrou

O Yah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Daar is EEN – Hyʼs die EEN.

Hyʼs die EEN wat verstaan

En my lei waar ek gaan

Hyʼs die EEN – as ek vrees

Sal Hy naby my wees.

Daar is EEN – Hy gee Sy lewe

Daar is EEN – dis net genade

O Yah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Daar is EEN – Hyʼs die EEN.

Hyʼs die EEN wat verstaan

En my lei waar ek gaan

Hyʼs die EEN – as ek vrees

Sal Hy naby my wees.

Daarʼs net EEN – Hy,s die EEN

 Daar is EEN

Liewe leser en mede gelowige in Yahusha die Seun, Hyʼs die EEN.

Hyʼs die EEN wat belowe het dat Hy ons nooit sal verlaat nie. (Heb.13:5)

Hyʼs die EEN in wie ons die ewige lewe besit. (1 Joh.5:11-12)

Hyʼs die EEN wat die ewige lewe aan ons gee. (Joh.10:28)

Hyʼs die EEN wat die LEWE is en besit. (Joh.11:25)

Hyʼs EEN met die Vader. (Deut.6:4 & Joh.10:30)

Spreek Die Waarheid In Liefde

Hierdie artikel is geskryf deur ons geliefde broer Johann Moller van Suid Afrika.

Print Friendly, PDF & Email

rYm Covenant

To the Torah and to the witness! If they do not speak according to this Word, it is because they have no daybreak [light]. Yeshayahu (Isaiah) 8:20

0 Comments

Leave a Comment!

%d bloggers like this: